Terms of Service

Bu sözleşme ile Sunsis Net Systems’e ait olan https://www.sunsis.com adresli internet sitesinde belirtilen hizmetleri sağlayan Sunsis ile Müşteri, sitenin ve bu site üzerinden satın alınabilen hizmetlerin kullanımı ile ilgili aşağıda belirtilen madde ve koşulları kabul etmiş sayılacaktır. Müşteri, siparişinin internet ortamında Sunsis’e gönderilmesi ile bu sözleşmeye imza atmış sayılır. Sunsis, Müşterinin siparişini kabul etmekle bu sözleşmeye imza atmış sayılır.

TARAFLAR

Sunsis: Sunsis Net Systems
Müşteri: Hizmet ve/veya hizmetlerden faydalanmak için başvurup kullanıcı kaydı oluşturmuş kişi, kurumu ifade eder.
Hizmetler: https://www.sunsis.com adresli internet sitesi üzerinden sunulan, satılan ve sağlanan servisler ve hizmetlerin tümünü ifade eder.

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

1.1. İş bu sözleşmenin konusu sitede belirtilen hizmetler ile ilgili karşılıklı hakların korunması ve yükümlülüklerin belirlenmesidir. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

2. ÜYELİK İŞLEMLERİ

2.1. Üyelik bilgileri, Müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Yapılan işlemlerde bu bilgiler kullanılacağından, Müşterinin bu bilgileri hatasız, eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır. Bu konudaki olası bir hatanın mesuliyeti Müşteriye aittir.

2.2. Herhangi bir şekilde kasti olarak yanlış kimlik beyanında bulunan Müşteri, gerçek kimlik veya iletişim bilgilerini sağlayana kadar Sunsis bu Müşteriye sağladığı hizmetleri durdurma hakkını saklı tutar.

2.3. Müşteri, kendisine Sunsis tarafından sağlanan her tür üye bilgisi, şifre ve parolanın güvenliğinden kendisi sorumludur. Bu şifre ve parolaların 3. kişilerin eline geçmesi durumunda doğabilecek zararlardan Sunsis sorumlu tutulamaz.

2.4. Sunsis’e kayıtlı Müşteri hesapları üzerinde ihtilafa düşen taraflar durumu kendi aralarında çözmelidir. Sunsis gerekli gördüğünde hesabın gerçek sahibini teşhis edebilmek için hesabı ve hesaba bağlı hizmetleri duraklatmak ve taraflardan resmi belge yahut bu hususta verilmiş bir mahkeme kararı talep etmek hakkına sahiptir. Bu araştırmalar ya da tarafların ortak beyanı ya da yargı mercii kararı doğrultusunda Sunsis anlaşmazlık konusu hesabı gerçek hak sahibine aktarır.

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. WEB SİTESİNİN İÇERİĞİ VE YAYINI
3.1.1. Müşteri, kendisine tahsis edilen disk bölümlerinde ve/veya veritabanlarında barındırdıkları veri ve içeriklerden kendisi sorumludur.

3.1.2. Sunsis, Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış olan uluslararası sözleşmelere ve ulusal ve uluslararası fikir, sanat eseri, patent ve marka haklarına muhalefet eden müzik notası, kitap, e-kitap, mp3 ve çeşitli video formatları gibi her tür formattaki yazı, ses, kısmi kod içeren ya da tam sürüm olarak her tür program ve görüntü verilerinin eser sahibinin izni olmaksızın kamuya dağıtılmasına ve Müşteriye ayrılan disk alanında bulundurulmasına müsaade etmez.

3.1.3. Sunsis, yukarıda tanımlandığı şekilde bir veri tespit ettiğinde Müşteriye sağladığı hizmetleri durdurma veya bu hizmetleri tamamen iptal etme hakkına sahiptir.

3.1.4. Müşterinin kendisine ayrılan disk bölümünde ya da sunucuda ya da sanal sunucuda ya da veritabanında çalıştırdığı uygulama ya da programların, diğer Müşterilerle paylaştığı hizmetleri sabote etmesi durumunda, Sunsis diğer Müşterilerin zarar görmemesi için, Müşteriye sağladığı hizmetleri durdurma veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar.

3.1.5. Üzerinde herhangi bir güvenlik açığı tespit edilmiş internet sitelerinin yayını Müşteriye haber verilmeksizin durdurulabilir. Güvenlik açığı sürdüğü sürece Sunsis hizmeti devam ettirmeme hakkına sahiptir.

3.1.6. İnternet sitesindeki yayınlar; İnsan onuruna, temel hak ve hürriyetlere saygılı olmalıdır. Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlakî gelişimini zedeleyecek türden içeriklere yer vermemelidir. Ailenin huzur ve refahını sağlayan hususlara zarar verecek nitelikte olmamalıdır. Kişileri, uyuşturucu madde bağımlılığı, fuhuş, müstehcenlik ve kumar gibi kötü alışkanlıklara teşvik edici olmamalıdır. Ayrıca III. Şahıslara, kişilik haklarını ihlal eden internet yayınlarının içeriklerinden dolayı cevap ve düzeltme hakkı sağlanıyor olmalıdır.

3.1.7. Sunsis, hiçbir açıklamaya yahut başvuruya gerek kalmaksızın içeriği aşağıdaki konulardan herhangi birisine giren yayınları, Müşteriden onay almaya gerek kalmaksızın kaldırma hakkını haizdir.
– İntihara Yönlendirme
– Çocukların cinsel istismarı
– Uyuşturucu ve yanıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma
– Sağlık için tehlikeli madde temini
– Müstehcenlik
– Fuhuş
– Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama
– 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında Kanunda yer alan suçlar.

3.2. E-POSTA İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
3.2.1. Sunsis, e-posta sunucularının III. kişilerin e-posta adreslerine istenmeyen, rahatsız edici veya reklam içerikli yığınsal e-posta gönderilmesi maksadı ile kullanılması yasaktır. Şikayet, diğer bildirimler veya uyarı sistemleri doğrultusunda istenmeyen, rahatsız edici, reklam içerikli yığınsal (SPAM) e-posta gönderimi tespit ettiğinde, Sunsis, Müşteriye sağladığı hizmetleri durdurma veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar.

3.3. GİZLİLİK İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
3.3.1. Müşterilere ait bilgiler, sitenin reklam verenleriyle paylaşılabilir, bu paylaşım Müşterilerin kişisel bilgilerini kapsamaz.
3.3.2. Sunsis, Müşterilerine herhangi bir hizmeti, üçüncü bir taraf aracılığıyla sunduğu takdirde o hizmetin gerçekleşmesi için gerekli bilgiler üçüncü tarafa iletilir. Söz konusu taraf, bu bilgiyi hizmetin gerçekleştirilmesi dışında bir amaçla kullanamaz. Kullanırsa, bundan dolayı Sunsis’e sorumluluk yüklenemez.
3.3.3. İş bu sözleşme ile Sunsis, hizmet verdiği bütün kişi, kurum, kuruluş ve markaları, diğer projelerinde referans olarak gösterebilir ve/veya referans gösterdiği kurum ve kuruluşları kendi web sitesi üzerinde yayınlayabilir. Referans olarak ifşa olmak istemeyen kişi, kurum veya kuruluşların, bu konuda Sunsis Müşteri Destek Servisine bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

3.4. YEDEKLEME İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
Müşterilerin verilerinin yedekleme ve saklama yükümlükleri öncelikle Müşteriye aittir. Yedekleme işlemleri ile ilgili doğacak sıkıntılardan Sunsis hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ancak Sunsis, Müşterinin tüm verilerini düzenli bir biçimde günlük olarak yedekleme ve bakım işlemine tabi tutacaktır. Buna rağmen Sunsis hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybından dolayı oluşabilecek hatalardan Sunsis sorumlu değildir. Verilerin yedeklenmesi sözleşme metninde aksi belirtilmediği sürece Müşterinin sorumluluğundadır.

3.5. DİĞER HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
3.5.1. Sunsis, Müşteri’nin sipariş olarak ilettiği ve ücretini ödediği hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabulü mesajı ile Sunsis, ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip, söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt etmiş sayılır.

3.5.2. Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra Sunsis, Müşteri siparişi detayında bulunan hizmete ilişkin kontrol paneli, ftp, veritabanı ve e-posta, Müşteri adları ve şifrelerini Müşteriye iletecek ve bu şekilde hizmet başlamış olacaktır.

3.5.3. Müşteri, aldığı hizmet dahilinde Sunsis tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, Sunsis tarafından kendisine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak verilen hizmetleri, ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz ya da satamaz.

3.5.4. Müşteri hizmet dahilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak, erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi; bunu yapar yahut yapmaya teşebbüs ederse, oluşabilecek her tür zararı ve/veya tazminat talebini karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

3.5.5. Müşteri, aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlülüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve bunları karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.5.6. Müşteri, hizmeti dahilinde barındırdığı tüm dosya, doküman ve programlardan, web sitesi ve e-posta hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm uygulama ve yaptığı her tür işlemden kendisinin sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu şahsen kendisinin üstlendiğini kabul eder. Bu konuda doğabilecek sorunlardan Sunsis’e doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir kusur atfedilemez, zarar tazmini istenemez.

3.5.7. Sunsis, sayfaları gönderilmeden önce gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya Müşteri tarafından yapılmış sayfalar için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz. Sunsis Müşteri hesabını bu ana hatları ihlal ettiği için veya başka bir sebeple veya Sunsis’in kendi veya Müşterilerinden herhangi birinin işine zararlı olduğuna inandığı için fesih edebilir. Sunsis, hukuka aykırılık teşkil eden filleri ve eylemleri öğrendiğinden itibaren Müşteriye haber vermeden Müşteri hesabını ve/veya sunucularda olan dosyaları silme hakkına sahiptir.

3.5.8. Sunsis, sağladığı hizmetin içerisinde bulunan Müşteri verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, e-posta ile kullanılan herhangi bir veriden doğabilecek hiç bir maddi veya manevi zarardan sorumlu tutulamaz. Sunsis, hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybı, Sunsis’in kasıtlı aktif eyleminden kaynaklanmadığı sürece kusur ya da ağır kusur gibi sebeplerle Sunsis’e sorumluluk yüklenemez.

3.5.9. Müşteri’nin yayınladığı içeriğin hukuka aykırı olması halinde, kendisine ilgili kişiler ve resmî makamlarca yapılacak ilk bildirimin ardından Sunsis, Müşteriden onay almaksızın yayınlanan içeriği kaldırmaya, içeriği engellemeye yahut Müşteri hesabını ve sunucularda olan dosyaları silmek hakkına sahiptir.

3.5.10. Müşteri, iradesi ve talebi doğrultusunda yayınlanan içerik nedeniyle, üçüncü kişilerin haklarının ihlal edildiği iddiası ve içeriğin yayından kaldırılmasına dair taleplerini Sunsis’e herhangi bir yazılı başvuru ile iletmeleri halinde, yapılan başvurunun ciddiyetini ve haklılığını sorgulama yükümlülüğü bulunmaksızın ancak hiçbir şekilde bu hakkından ve yükümlülüğünden feragat ettiği anlamına gelmeksizin içeriği yayından kaldırma ve iddia sahibi üçüncü kişinin hazırladığı içeriği 7 (Yedi) gün süreyle yayınlama hakkını haizdir.

3.5.11. Sunsis, sunucularında yasal olmayan her türlü içerik ve dosyaları bulundurmak yasaktır.

3.5.12. Müşteri kesinlikle Sunsis sistemlerinin kaynaklarını (Örnek: CPU, RAM ve Ağ Kaynakları), Sunsis’in diğer Müşterilerine verdiği hizmetleri engelleyecek veya kısıtlayacak şekilde yüksek oranda kullanamaz. Bu durumda Sunsis, Müşteriden sistem kaynaklarının kullanımını kabul edilebilir bir seviyeye indirmesini yada kullandığı kaynakları karşılamak için gereken ilave teknik donanım ve kaynakların bedelini talep edebilir. Aksi taktirde Sunsis, Müşterinin sözleşmesini ücret iade yükümlülüğü olmaksızın fesih etme hakkına sahiptir. Ayrıca limit aşımından dolayı Müşteriden ek hizmet bedeli talep edilebilir.

3.5.13. Sunsis, sağladığı hizmetlere ilişkin, “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” içeriğinde belirtilen trafik bilgilerini altı aydan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere aynı yönetmelikte belirlenmiş süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla mükelleftir.

3.5.14. Sunsis’in, bayileri (Reseller) vasıtasıyla üyelik kaydı yapanlar, Sunsis açısından dolaylı müşteridir. Dolaylı müşteriler, Sunsis’ten hiçbir hak talep edemez ve Sunsis’in bu müşterilere karşı hiçbir sorumluluğu yoktur. Dolaylı müşteriler, hizmetlerinin ücretlendirilmesi, kendilerine teknik destek verilmesi ve karşılaşabilecekleri bu ve bunun dışındaki tüm olaylarda, tek muhataplarının bayii olduğunu kabul ederler.

4. ALAN ADI (DOMAIN) TESCİLİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

4.1. Sunsis, Müşteri tarafından sipariş verilmiş ve ödemesi sorunsuz olarak gerçekleştirilmiş alan adı tescil işlemlerini yürütecektir. Tescil edilen ve sipariş ile kabul edilen tescil talebi ile ücreti ödenen alan adının sahibi Müşteridir. Sunsis, bu konuda Müşterinin talepleri doğrultusunda alan adı üzerinde işlem yapabilecektir. Sunsis, Müşteri tarafından alan adı üzerinde bir düzenleme, değişiklik ve transfer talep edilirse bunu en kısa sürede yapacaktır.

4.2. Sunsis, alan adlarını ICANN lisansı sahibi firmalar üzerinden kaydettirmektedir. Bu firmalardan ya da ICANN sisteminden doğacak aksaklıklardan dolayı Sunsis sorumlu tutulamaz. Ancak aksaklıkların giderilmesi sürecinde Müşteri Sunsis’ten bilgi isteyebilir.

5. GÜVENLİK SERTİFİKASI (SSL) İLE İLGİLİ HUSUSLAR

5.1. Güvenlik sertifikalarının kurulumunda veya Müşterinin kendi bilgisayarı üzerinde oluşturduğu özel anahtarını silmesi gibi durumlarda ve buna benzer kullanıcı hataları sebebiyle sertifika kullanılamaz hale gelir ise, Sunsis bu hatayı gidermek için Müşteriye yardımcı olur ancak hata giderme başarılı olmazsa sorumluluk Müşteriye aittir.

6. SÖZLEŞME SÜRESİ VE FESİH HÜKÜMLERİ

6.1. İş bu sözleşme, sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından Sunsis’e ulaşması ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.
6.2. Sözleşme süresi, Müşteri’nin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır.
6.3. Taraflar, sözleşmenin sona ermesinden 10 iş günü öncesine kadar, sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişler ise, sözleşme aynı şart ve hükümler ile önceki sözleşme süresi kadar uzar (Ücret hususunda meydana gelen değişiklikler saklıdır).

7. ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME HÜKÜMLERİ

7.1. Sunsis tarafından gönderilen faturalara, herhangi bir anlaşmazlık halinde fatura sahibi tarafından 8 gün içinde yazılı olarak itiraz edilmelidir. Aksi durumlarda fatura aynen kabul edilmiş sayılır.

7.2. Müşteriye verilen hizmetler karşılığı olarak Müşterinin ödeyeceği ücret, sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır.

7.3. Sunsis, önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri, fiyat ve tarifelerdeki olası değişiklikleri kabul ettiğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4. Müşteri, ücreti hizmet onay tarihinde ödemekle yükümlüdür. Müşteri, ücreti iletişim adresinde belirtilen banka hesap numaralarına ödemekle yükümlüdür. Ödemenin gecikmesi durumunda Sunsis, kur farkı faturası kesme hakkını saklı tutar.

7.5. Sunsis, Müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar hizmeti durdurma hakkına sahiptir. Ödemede herhangi bir sorun olması/devamı süresince, Müşteri adına e-posta, web, ftp erişimleri yapılamaz ve e-posta hesapları bloke edilerek gelen e-postalar geri çevrilir.

7.6. Yenileme durumunda, son ödeme tarihinde ödemesi yapılmamış hizmetler 7 (Yedi) gün içinde askıya alınır, ödeme hala yapılmaz ise 15 (Onbeş) gün sonra yedekleriyle beraber sunuculardan tüm veriler (E-postalar, veritabanları, dosyalar ve diğer tüm veriler) silinir. Bu durumda Müşteri, Sunsis’e herhangi bir itirazda bulunamaz. Sorun 7 (Yedi) günden fazla sürdüğünde, Sunsis sorunun giderilmesini beklemeden sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında Müşteri, kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri istemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

7.7. Müşteri, hiç bir gerekçe göstermeksizin, sözleşme normal süre ile sona ermeden 10 gün önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile, iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir.

7.8. Sözleşmenin sona erme süresinden önce Müşteri tarafından feshedilmesi halinde Müşteri, sözleşme sonuna kadar ödenecek olan ücretin 1/2’sini peşin olarak Sunsis’e ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

7.9. Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık başvuru tarihini takip eden 7 gün içinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde, temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda Sunsis, dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %5 gecikme faizi talep edebilir. Müşteri bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

7.10. Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için Sunsis’in dava ya da icra takibi açması halinde de aylık %5 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %20’si kadar cezai şart, %10’u kadar Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

7.11. Müşteri, Sunsis’in iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde, Sunsis’in İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almak için teminat ödemesine gerek olmadığını, ancak buna rağmen Mahkemelerce teminat istendiğinde, bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendisi tarafından Sunsis’e ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

7.12. Müşterinin satın aldığı hizmet herhangi bir nedenden ötürü saldırıya maruz kalıyor ve bu sebeple Sunsis’in Müşteriye hizmet vermesi zorlaşıyor ya da imkansız hale geliyor ise, Sunsis hizmeti iptal etme ve tahsil ettiği ücreti geri ödememe hakkını saklı tutar.

7.13. Müşterinin satın aldığı hizmet, normal süreçten daha uzun süreli olarak alındığı veya yenilendiği takdirde, hizmetin yenileme işlemleri sene başı geldiğinde otomatik olarak yapılır. Bu işlem yapılan indirimler karşılığında yapılmakta olup, indirimsiz uzun müddetli satış ve yenilemelerde işlemler sene başını beklemeden hemen yapılır.

8. İLETİŞİM VE BİLGİ ADRESLERİ

8.1. Taraflar, konusu iş bu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

8.2. Bu adreslere yapılan her türlü tebligat, tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe, eski adresler geçerli olacaktır. Sunsis’in internet sitesinden adres değişikliğine dair yapacağı duyuru yazılı bildirim sayılır.

8.3. Sunsis, sözleşme süresi içinde Müşteriye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihte yasal anlamda tebellüğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

9. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

9.1. Taraflar, iş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda, Sunsis’in defter ve bilgisayar kayıtlarının, tarafların göndermiş olduğu elektronik posta ve benzeri iletilerden Sunsis tarafından muhafaza edileninin, Sunsis ile Müşteri arasında geçen telefon görüşmesi kayıtlarının, Müşterinin internet ortamında yaptığı ve Sunsis’in bilgisayarlarında yedeklenmiş kayıtlarının, Hukuk Muhakemeleri Kanunu anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve öncelikli delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. MÜCBİR SEBEPLER

10.1. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Sunsis iş bu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya hiç ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Sunsis için gecikme, eksik ifa etme veya hiç ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için herhangi bir nam altında Sunsis’ten tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, yazılımdan kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricindeki olaylar olarak yorumlanacaktır.

11. SON HÜKÜMLER

11.1. Sunsis’e, https://www.sunsis.com, telefon, e-posta ve diğer iletişim yolları ile hakaret, küfür, tehdit ve aşağılayıcı ifadelerde bulunan Müşterilerin üyelikleri iptal edilir. Bu durumdaki Müşterilere ücret iadesi yapılmaz. Sunsis bu müşteriler aleyhinde suç duyurusunda bulunma hakkını da saklı tutar.

11.2. Bu sözleşmede belirtilmeyen hususlarda 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

11.3. Sunsis ilgili yönetmelikle belirlenen esas ve usuller çerçevesinde tanıtıcı bilgilerini internet sitesinde müşterilerin ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür.

12. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Adana Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.